Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy - rok 2022

Uchwały LXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 30 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
 
Uchwały LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 20 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 lutego 2022 r.
 

PDFUchwała nr LXIII/381/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXIII/382/2022 w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIII/384/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIII/385/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego

PDFUchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

PDFApel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec

 

Uchwały LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXIV/387/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIV/388/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr LXIV/389/2022 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku"

PDFUchwała nr LXIV/390/2022 w sprawie protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

PDFUchwała nr LXIV/391/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

 

Uchwały LXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 29 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXV/392/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXV/393/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXV/394/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFUchwała nr LXV/395/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFUchwała nr LXV/396/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022

 

Uchwały LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 7 kwietnia 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVI/397/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXVI/398/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXVI/399/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na lata 2022-2025”

 

Uchwały LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 19 maja 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVII/400/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania

PDFUchwała nr LXVII/401/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok

PDFUchwała nr LXVII/402/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

PDFUchwała nr LXVII/403/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

 

Uchwały LXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 2 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVIII/404/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXVIII/405/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXVIII/406/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXVIII/407/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice

PDFUchwała nr LXVIII/408/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

PDFUchwała nr LXVIII/409/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

PDFUchwała nr LXVIII/410/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice

PDFUchwała nr LXVIII/411/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno

PDFUchwała nr LXVIII/412/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXVIII/413/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022

 

Uchwały LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 23 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXIX/414/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXIX/415/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXIX/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

PDFUchwała nr LXIX/417/2022 w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

 

Uchwały LXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 czerwca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXX/418/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

 

Uchwały LXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 14 lipca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXXI/419/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXXI/420/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXXI/421/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 

Uchwały LXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 28 lipca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXXII/422/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXXII/423/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXXII/424/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2022/2023

PDFUchwała nr LXXII/425/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

 

Wersja XML