Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku. Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy w Rudzińcu lub przesłać na adres:
•    Urząd Gminy w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,
•    e-mail: gmina@rudzniec.pl
•    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP.

Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się zainteresowanego w ww. terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

DOCWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wersja XML