Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia - rok 2022

PDFZarządzenie nr 246/2022 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Rudziniec przy ulicy Szkolnej

PDFZarządzenie nr 239/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

DOCXZarządzenie nr 232/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 231/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło

PDFZarządzenie nr 230/2022 w sprawie sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łany celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych

PDFZarządzenie nr 225/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze”

PDFZarządzenie nr 223/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

PDFZarządzenie nr 221/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 220/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 218/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych

PDFZarządzenie nr 217/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 216/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 212/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok

PDFZarządzenie nr 210/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 209/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 208/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 207/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych”

PDFZarządzenie nr 206/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze”

PDFZarządzenie nr 205/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 204/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 203/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 202/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 201/2022 uchylające Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 24.05.2022r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegając na remoncie odcinaka drogi wewnętrznej rolniczej – działka nr 161/18 w Poniszowicach

PDFZarządzenie nr 200/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 199/2022 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

PDFZarządzenie nr 197/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 196/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 195/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 194/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

PDFZarządzenie nr 193/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych

PDFZarządzenie nr 192/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 191/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 190/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 189/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 188/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 187/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 186/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 185/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 184/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 183/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 182/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 181/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 180/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 179/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 178/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz Regulaminu prac Komisji

PDFZarządzenie nr 177/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze

PDFZarządzenie nr 176/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec prawa własności nieruchomości położonej w Rudzińcu, stanowiącej fragment ulicy Lipowej

PDFZarządzenie nr 170/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu wyposażenia w celu przygotowania lokali mieszkalnych na przyjęcie obywateli Ukrainy

PDFZarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 167/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków w miejscowościach Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 166/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na czyszczeniu rowu przy ulicy Bocznej w Bycinie

PDFZarządzenie nr 165/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 164/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 162/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie nr 159/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 158/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 157/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 19 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 156/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 155/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 154/2022 w sprawie w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykoszeniu nieruchomości gminnych

PDFZarządzenie nr 153/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w GMINIE RUDZINIEC”

PDFZarządzenie nr 151/2022 zmieniające zarządzenie nr 439/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 150/2022 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 149/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 148/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie nr 147/2022 w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym

PDFZarządzenie nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok

PDFZarządzenie nr 145/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu za 2021 rok

PDFZarządzenie nr 144/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 143/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 142/2022 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie

PDFZarządzenie nr 141/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 139/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 138/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 137/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na remoncie odcinka drogi wewnętrznej rolniczej działka nr 161/18 w Poniszowicach

PDFZarządzenie nr 136/2022 w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania „Zakup garażu wraz z jego posadowieniem i wybrukowaniem terenu przy OSP Rudziniec”

PDFZarządzenie nr 135/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 134/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 133/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 128/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 16 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 132/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 131/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych

PDFZarządzenie nr 130/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 129/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 128/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 127/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 126/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 123/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 122/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 120/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 119/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 118/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 116/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 114/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 113/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 112/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 110/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 109/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 108/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 107/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 106/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 105/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

PDFZarządzenie nr 103/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 102/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 101/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 100/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 99/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 98/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 97/2022 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie nr 96/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 94/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn.”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec” współfinansowanego ze środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

PDFZarządzenie nr 93/2022 zmieniające Zarządzenie nr 348/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2021 – 2023” w roku 2022

PDFZarządzenie nr 92/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

PDFZarządzenie nr 91/2022 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 90/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 88/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 86/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 85/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

PDFZarządzenie nr 82/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 80/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 79/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych”

PDFZarządzenie nr 78/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 73/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

PDFZarządzenie nr 72/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zebraniu worków z odpadami pochodzącymi z akcji porządkowej młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątania świata”

PDFZarządzenie nr 70/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej oraz frezowania pni

PDFZarządzenie nr 69/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 65/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 64/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 63/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 62/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 60/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 59/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 58/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 57/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 56/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

PDFZarządzenie nr 55/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 52/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 48/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 46/2022 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec

PDFZarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18

PDFZarządzenie nr 40/2022 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 35/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzew i krzewów (przycinki) rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

PDFZarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 31/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

PDFZarządzenie nr 29/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2022 r programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gmin y Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

PDFZarządzenie nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 202 2 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

PDFZarządzenie nr 27/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 26/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych”

PDFZarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 22/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 20/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 18/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022

PDFZarządzenie nr 14/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze”

PDFZarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 12/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 11/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 10/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 9/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 8/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach oraz w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

PDFZarządzenie nr 7/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 4/2022 w sprawie utrzymania i zarządzania placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu

PDFZarządzenie nr 2/2022 w sprawie zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu

PDFZarządzenie nr 1/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych

Wersja XML