Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego

2023 rok

PDFUchwała nr LXXXIII/478/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (259,55KB)

2022 rok

PDFUchwała nr LXXIX/454/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (157,69KB)

PDFUchwała nr LXXIX/453/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (258,58KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/450/2022 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (156,87KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/448/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/447/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (275,07KB)

PDFUchwała nr LXXVII/443/2022 w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec (167,67KB)

PDFUchwała nr LXXVII/441/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (162,80KB)

PDFUchwała nr LXXVII/440/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (166,74KB)

PDFUchwała nr LXXVII/439/2022 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (151,55KB)

PDFUchwała nr LXXVII/438/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (155,06KB)

PDFUchwała nr LXXII/425/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (118,75KB)

PDFUchwała nr LXXII/424/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2022/2023 (110,73KB)

PDFUchwała nr LXXI/421/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (114,08KB)

PDFUchwała nr LXIX/417/2022 w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (309,10KB)

PDFUchwała nr LXVIII/413/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022 (114,71KB)

PDFUchwała nr LXVIII/412/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (117,34KB)

PDFUchwała nr LXVIII/411/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno (1,88MB)

PDFUchwała nr LXVIII/410/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice (2,01MB)

PDFUchwała nr LXVIII/409/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (409,73KB)

PDFUchwała nr LXVIII/408/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (116,86KB)

PDFUchwała nr LXVIII/407/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice (1,40MB)

PDFUchwała nr LXVIII/406/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec (117,73KB)

PDFUchwała nr LXV/396/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 (707,77KB)

PDFUchwała nr LXIV/387/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (123,13KB)

PDFUchwała nr LXIV/388/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (118,53KB)

PDFUchwała nr LXIV/389/2022 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku" (190,94KB)

PDFUchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (115,13KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (139,57KB)

PDFUchwała nr LXII/376/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec (145,57KB)

PDFUchwała nr LXII/380/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026 (448,24KB)